Pravidlá súťaže

Pravidlá instagramovej a facebookovej súťaže
„Vyhraj Motorku s Billou.“

Tento dokument obsahuje úplné znenie pravidiel marketingovej súťaže „Vyhraj Motorku s Billou” (ďalej len „Pravidlá”).

Táto súťaž je určená osobám starším ako 18 rokov (ďalej pozri čl. IV. Pravidiel).

I. Názov súťaže

„Vyhraj Motorku s Billou”

II. Usporiadateľ a zadávateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Etnetera Motion, s.r.o., IČ: 02832020, so sídlom Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, spisová zn. C224167 (ďalej len „usporiadateľ”).

Zadávateľom akcie je spoločnosť PEPSICO CZ s.r.o., so sídlom Kolbenova 510/50, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 18017 (ďalej len „zadávateľ”).

III. Doba a miesto konania súťaže:

Súťaž sa bude konať v období od 5. júna 2017 do 2. júla 2017 (ďalej len „Súťažné obdobie”). Súťaž prebieha denne po celú dobu konania súťaže na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Podrobné informácie o súťaži sú k dispozícii na webovej stránke www.rockstar-sutaz.sk.

IV. Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s doručovacou adresou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci” alebo „Účastník súťaže”), ktorá akceptuje a splní pravidlá tejto súťaže.

Súťaž je určená všetkým fyzickým osobám starším ako 18 rokov, ktoré splnia podmienky účasti podľa týchto pravidiel a nie je z účasti v súťaži vylúčená. K doloženiu plnoletosti súťažiaceho si usporiadateľ súťaže vyžiada kópiu preukazu totožnosti výhercu.

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a zadávateľa súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená zo súťaže, cena sa tejto osobe neodovzdá. Zo súťaže budú vylúčení taktiež účastníci, ktorí nesplnia požadované podmienky súťaže.

V. Výhra a jej prevzatie

Porota súťaže určí výhercu na základe hlasovania o súťažných fotografiách. Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť ľubovoľný počet krát počas Súťažného obdobia, vždy však s novou fotografiou a novým nákupom 2 Rockstar plechoviek 500 ml. Výhrou je motorka Husqvarna fe350.

Výherca bude kontaktovaný usporiadateľom najneskôr do tridsiatich pracovných dní od ukončenia súťaže. Výherca musí fyzicky doložiť účtenky o nákupe 2 Rockstar plechoviek 500 ml v predajni Billa SK s dátumom počas súťažného obdobia. Pokiaľ sa výherca zúčastnil s viacerými fotografiami, musí doložiť zodpovedajúci počet účteniek ku všetkým svojim fotografiám.

Usporiadateľ ani Zadávateľ súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť kontaktnej správy, alebo iný dôvod, kvôli ktorému nebude možné výhercu kontaktovať.

Výhra bude odovzdaná za účasti Libora Podmola v termíne stanovenom usporiadateľom a zadávateľom.

VI. Princíp súťaže

  1. Účastník súťaže je povinný počas súťaže zakúpiť 2 ľubovoľné plechovky Rockstar s objemom 500ml a uchovať si od nákupu účtenku. Následne potom musí vyfotiť s aspoň jednou plechovkou bláznivú fotografiu a verejne ju zdieľať na svojom facebookovom alebo instagramovom profile, označiť na fotke profil Rockstarczsk (na Instagrame) respektíve ROCKSTAR ENERGY DRINK CZ&SK (na Facebooku) a pridať hashtag #MotorkuZafotku. V prípade, že účastník nevlastní ani jeden z účtov zmienených sociálnych sietí, môže fotku poslať na email info@rockstar-sutaz.sk
  2. Výhercu vyberie porota zložená z jedného Social Media Managera instagramovej stránky Rockstarczsk a facebookovej stránky ROCKSTAR ENERGY DRINK CZ&SK, jedného Brand managera Rockstar za Pepsico a Marketingovou riaditeľkou za PepsiCo. Celkový počet osôb: 3 (ďalej len „Odborná porota“).
  3. Plné znenie zadania súťaže bude k dispozícii po celú dobu konania súťaže na internetových stránkach: www.rockstar-sutaz.sk

VII. Autorské práva, licencie, pravidlá ohľadne fotografií

Odoslaním do súťaže t.j. zverejnením súťažného príspevku (komentára) na sociálnej sieti Instagram prostredníctvom svojho oficiálneho instagramového účtu alebo na Facebooku prostredníctvom svojho facebookového účtu, prípadne pomocou emailu, účastník prehlasuje, že je jediným nositeľom práv ku všetkým predmetom ochrany podľa autorského zákona obsiahnutého v súťažnom príspevku. Súťažiaci prehlasuje, že nebudú porušené práva a oprávnené záujmy tretích osôb a nevznikne usporiadateľovi ani inej osobe škoda a/alebo nemajetková ujma, a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuje sa takúto škodu a/alebo nemajetkovú ujmu v plnej výške uhradiť v prospech toho, ktorému vznikla.

Zo súťaže sú zásadne vylúčené fotografie, ktoré sú podľa výlučného rozhodnutia usporiadateľa protizákonné, nemravné, neslušné, zachytávajúce protizákonné, riskantné, neslušné či akokoľvek nezodpovedné jednanie. Usporiadateľ apeluje na účastníkov, aby pri výrobe fotografií neporušovali zákony, neriskovali a správali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s fotografiami, ktoré podľa jeho rozhodnutia budú z akéhokoľvek vyššie uvedeného i iného dôvodu nevhodné, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia. To platí aj o fotografiách technicky pre súťaž nepoužiteľných.

VIII. Vylúčenie zo súťaže

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi či zadávateľovi poverenému zaistením tejto súťaže a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel/manželka, súrodenec. Zo súťaže sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám. Usporiadateľ súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže akéhokoľvek účastníka podľa vlastného uváženia.

IX. Práva a povinnosti usporiadateľa

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty; ďalej právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby jej platnosti či súťaž ukončiť. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje taktiež právo výhru v súťaži neudeliť v prípade, že bude kvalita súťažných príspevkov podľa názoru poroty nedostatočná či pokiaľ sa súťaže zúčastní nízky počet súťažiacich (menej než 5) alebo pokiaľ bude do súťaže prihlásený nízky počet súťažných príspevkov (menej než 5). Výhry nie je možné zameniť za hotovosť či požadovať vydanie inej výhry, než je usporiadateľom stanovená. Výhry nie sú prevoditeľné na inú osobu. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade, že sa výherca nedostaví v dohodnutý čas na dohodnuté miesto. Za kvalitu výhry zodpovedá jej dodávateľ. Usporiadateľ nie je povinný uhradiť prípadné zrážkové dane, ktorými sú zaťažené výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Túto povinnosť na seba berie výherca súťaže.

X. Osobné údaje

Odoslaním príspevku do súťaže t.j. zverejnením súťažného príspevku (postu s fotografiou) na sociálnej sieti Instagram a Facebook, prípadne odoslaním emailom podľa článku VI/1 týchto pravidiel každý účastník:

Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať i ďalšie osobné údaje súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané systematizovane a mechanicky. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci si je vedomý svojich práv plynúcich zo zákona o ochrane osobných údajov, t.j. má právo prístupu ku svojim osobným údajom; ďalej najmä pokiaľ zistí alebo sa domnieva, že správca spracováva také osobné údaje, ktoré sú v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä pokiaľ sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu o vysvetlenie alebo môže požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav a osobné údaje blokoval, opravil, doplnil alebo zlikvidoval. Písomné odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v hre vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, pokiaľ bude doručené pred jej odovzdaním;

Vstupom do súťaže udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas s použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy použitých usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhry (ďalej len „snímka”) na komerčné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímku v súlade s jeho určením poskytne.

XI. Pravidlá súťaže

Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej platnosti na www.rockstar-sutaz.sk. Zdieľaním či odoslaním fotografie podľa pravidiel súťaže v súlade s článkom VI. týchto pravidiel každý súťažiaci schvaľuje tieto pravidlá a inštrukcie, ktoré sú uvedené na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Rozhodnutie poroty bude vo všetkých smeroch konečné a záväzné; žiadny účastník súťaže nebude mať právo verdikt spochybňovať a porota nebude rozhodnutie akokoľvek vysvetľovať alebo o ňom diskutovať.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom realizovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom ani Instagramom a Facebook ani Instagram za ňu neručia. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytujete Facebooku alebo Instagramu. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadne aplikácie musia byť smerované usporiadateľovi, nie Facebooku alebo Instagramu.

V Prahe dňa 2. 6. 2017